T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
YOZGAT / BOĞAZLIYAN - Boğazlıyan Anadolu Lisesi

KANTİN İHALE İLANI

1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin Adı : Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres : Yenidoğan Mah. Şevkethokkaömeroğlu Bul. Hükümet Konağı No:1

Telefon : 0354 645 10 18

2- İhale Edilecek Okul Kantini

S.

NO OKUL ADI ÖĞRENCİ

SAYISI İHALE

EDİLECEK

YER AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ

1 Boğazlıyan Anadolu Lisesi 412 Kantin 2000 tl 540 tl

3- İhale İle İlgili Bilgiler

İhale Usulü: 09/02/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan M.E.B. Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesi hükümleri doğrultusunda, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51.maddesinin l. fıkrasının (g) bendine göre "Pazarlık Usulü" ile yapılacaktır.

İhalenin Yapılacağı Adres:Boğazlıyan Anadolu Lisesi Müdür Odası Boğazlıyan/Yozgat

İhale Tarihi : 16/10/2023

İhale Saati : 11:00

4- İhaleye katılacaklarda aranacak şartlar

a) Gerçek kişi olmak (Şirket, Dernek, Vakıf vb. Tüzel kişi olmamak)

b)İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz.

c)Daha önce kantin ihalesine katılıp; üzerine ihale yapıldığı halde sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçenler ve sözleşme hükümlerine uygun olarak işletmecilik yapmadığı için sözleşmesi tek taraflı feshedilenler, idare tarafından bir yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağı alırlar. Bu durumda olan istekliler ihaleye katılamazlar.

5- İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği Ek-2 sözleşmedeki hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. İleri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

6- Kiracının değişmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman da dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili oda temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski kiracıya yeni kiracı tarafından ödenir.

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İhaleye Katılacak Olanlardan İstenilecek Belgeler

  a)Nüfus cüzdanı ve arkalı önlü fotokopisi

  b)Geçici teminatın (Komisyonca belirlenen yıllık kira bedelinin %3'ü oranında, Boğazlıyan Anadolu Lisesi Okul - Aile Birliği Hesabı – Ziraat Bankası -Boğazlıyan Şubesi (TR180001000260317155935001) yatırıldığına ilişkin banka dekontu.

c)Yerleşim yeri adres belgesi

d)Cumhuriyet Başsavcılığından ya da e-devlet kapısından alınmış adli sicil belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Son altı ay içerisinde alınmış olacaktır.)

e)Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belgeyi ibraz eder.

9-Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

     Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için Noterden alınmış vekâletname.

a)İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen onaylı şartname örneği (İdareden temin edilecektir.) İstenilen belgeler kapalı zarf içinde ve zarfın üzerinde isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak ihale saatine kadar komisyona elden teslim edilir.

NOT: Yukarıda istenilen belgelerin asılları verilecek. İhaleye sunulan bütün belgelerin bir örneği mutlaka iştirakçide bulunacak ve ihale bitiminde ihale komisyonuna teslim edilecektir.

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 06.10.2023 - Güncelleme: 06.10.2023 14:06 - Görüntülenme: 349
  Beğen | 0  kişi beğendi